Wspieramy aktywne grupy obywateli i młode organizacje
ZŁÓŻ WNIOSEK

FAQ

Czy członek Komisji Rewizyjnej może być w grupie nieformalnej?

więcej »

Czy student zameldowany w innym województwie może być w grupie nieformalnej?

więcej »

Kto może otrzymać mikrodotację?

więcej »

Na co można przeznaczyć mikrodotacje?

więcej »

Co można sfinansować w ramach mikrodotacji?

więcej »

Czego nie można sfinansować w ramach mikrodotacji?

więcej »

Czy w konkursie mogą brać udział Kluby Integracji Społecznej?

więcej »

Lista pytań w 2016 r.

więcej »
 1. Ile wniosków może składać grupa nieformalna?

Odp. grupa nieformalna może złożyć tylko jeden wniosek

 

 1. Czy oddział Ligi Ochrony Przyrody może być wnioskodawcą w konkursie?

Odp. wnioskodawcą mogą być tylko organizacje mające osobowość prawną, jeżeli oddział posiada osobowość prawną może być wnioskodawcą

 

 1. Czy „młoda organizacja” może składać wniosek we własnym imieniu i w imieniu grupy nieformalnej?

Odp. Młoda organizacja może składać tylko jeden wniosek, jeżeli złoży we własnym imieniu to wtedy nie może już składać drugiego wniosku w imieniu grupy nieformalnej

 

 1. Czy sołectwo może ubiegać się o dotację?

Odp. Sołectwo nie ma osobowości prawnej nie może więc być wnioskodawcą, natomiast może ubiegać się o dotację jako grupa nieformalna

 

 1. Jaka może być maksymalna wartość projektu?

Odp. Nie ma ograniczeń kwotowych, natomiast należy pamiętać, że konkurs dotyczy mikrodotacji, która nie może być wkładem do innych „dużych” projektów

 

 1. Czy w ramach dotacji można zakupić sprzęt, który będzie przeznaczony do podjęcia działalności gosp. przez bezrobotnych członków stowarzyszenia (stowarzyszenie zajmuje się wspieraniem osób bezrobotnych)?

Odp. Nie, wydatki w ramach dotacji nie mogą służyć prowadzeniu działalności gospodarczej

 

 1. Jaka może być maksymalna wartość pojedynczej rzeczy zakupionej z dotacji?

Odp. W ramach dotacji nie można finansować zakupu środków trwałych – rzeczy i praw o wartości przekraczającej 3500 zł, w przypadku nagród wartość pojedynczej nagrody nie może przekraczać 100 zł

 

 1. Ile grup nieformalnych może skorzystać z osobowości jednej organizacji?

Odp. Organizacja posiadająca osobowość prawną może być wnioskodawcą tylko dla jednej grupy nieformalnej

 

 1. Czy z dotacji można sfinansować publikację?

Odp. Tak, pod warunkiem, że tematyka publikacji mieści się w celach pożytku publicznego określonych regulaminem, jest zgodna z prawem i jej dystrybucja będzie prowadzona nieodpłatnie.

 

 1. Jaki jest okres trwałości projektu?

Odp. Dokumentację projektu oraz sprzęt zakupiony z dotacji (jeżeli nie zużył się w trakcie realizacji projektu) należy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

 

 1. Co dzieje się ze sprzętem zakupionym w ramach dotacji po zakończeniu realizacji projektu?

Odp. Zakupiony sprzęt staje się własnością wnioskodawcy. Wprzypadku grup nieformalnych wnioskujących za pośrednictwem organizacji pozarządowej o sposobie jego wykorzystania decyduje porozumienie lub umowa zawarta miedzy wnioskodawcą a grupą nieformalną

 

 1. Czy z dotacji można sfinansować koszty wynagrodzenia koordynatora i księgowej?

Odp. tak, koszty wynagrodzeń koordynatora i księgowej należy wykazać w kosztach pośrednich budżetu projektu

 

 1. Czy koordynator mający uprawnienia trenera może prowadzić kurs/warsztat w ramach projektu?

Odp. tak, w takim wypadku koszty wynagrodzenia koordynatora należy wykazać w kosztach pośrednich budżetu natomiast koszty wynagrodzenia trenera w kosztach bezpośrednich budżetu

 

 1. Czy organizacja musi mieć status OPP aby ubiegać się o dotację?

Odp. Nie, organizacja nie musi posiadać statusu OPP

 

 1. Czy w ramach jednej organizacji pozarządowej można utworzyć kilka grup nieformalnych, które będą ubiegać się o dotację?

Odp. Tak, pod warunkiem, że w żadnej grupie jej członkiem nie będą członkowie władz organizacji pozarządowej oraz każda grupa nieformalna będzie miała innego wnioskodawcę. Projekty takich grup nie mogą stanowić całości jednego „dużego” projektu oraz nie mogą wspierać sprzętowo wnioskodawców.

 

 1. Czy komisja konkursowa może obciąć dotację?

Odp. Tak, na podstawie ocen ekspertów komisja może zmniejszyć kwotę dotacji, w takim wypadku budżet podlega negocjacji a do wnioskodawcy wysyłana jest informacja z zapytaniem czy będzie realizować projekt za mniejszą kwotę niż planowana w budżecie.

 

 1. Kto składa sprawozdanie końcowe w przypadku realizacji projektu przez grupę nieformalną?

Odp. Sprawozdanie składa wnioskodawca w porozumieniu z grupą nieformalną, w przypadku gdy grupa nieformalna realizuje projekt za pośrednictwem operatora sprawozdanie składa grupa nieformalna.

 

 1. Kto przechowuje dokumenty finansowe dot. realizacji projektu?

Odp. Wnioskodawca

 

 1. Jaka jest różnica między grupą nieformalną a samopomocową?

Odp. Grupa nieformalna realizuje działania skierowane do swoich członków i odbiorców zewnętrznych, natomiast grupa samopomocowa realizuje działania tylko na rzecz swoich członków.

 

 1. Jaka jest różnica miedzy wnioskodawcą a realizatorem?

Odp. Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa która składa wniosek w imieniu własnym albo grupy nieformalnej natomiast realizatorem jest albo organizacja która realizuje projekt złożony we własnym imieniu albo grupa nieformalna, która złożyła wniosek za pośrednictwem organizacji pozarządowej. Wnioskodawca zawsze musi mieć osobowość prawną.

 

 1. Co należy wpisać w polu wnioskodawca gdy wniosek składa grupa nieformalna samodzielnie?

Odp. Odp. w takim wypadku wnioskodawcą będzie Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej – należy podać wszystkie dane Fundacji.

 

 1. Czy można realizować projekt poza granicami województwa lubelskiego?

Odp. Co do zasady miejscem realizacji projektu jest województwo lubelskie natomiast cześć działań można realizować poza granicami województwa jeżeli jest to uzasadnione merytorycznie. Projekt musi być też skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego.

 

 1. Czy grupa nieformalna musi posiadać jakiś dokument np. umowę współpracy, porozumienie?

Odp. Nie, grupa nieformalna to 3 osoby fizyczne których relacji nie muszą być sformalizowane

 

 1. Czy grupę nieformalną mogą tworzyć dzieci?

Odp. w skład grupy nieformalnej mogą wchodzić tylko osoby mające zdolność do czynności prawnych, w przypadku dzieci będą to ich opiekunowie prawni.

 

 1. Czy wydatki mogą być ponoszone przed okresem realizacji projektu?

Odp. Jeżeli wydatki mają być kwalifikowane w projekcie to muszą być poniesione w okresie jego realizacji.

 

 1. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie wolontariuszy i osób zaangażowanych w realizację projektu?

Odp. Należy przyjąć racjonalne i przeciętne stawki obowiązujące w danym miejscu i czasie.

 

 1. Jak udokumentować koszt wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt?

Odp. w przypadku gdy koszty takie pokrywane są z dotacji należy przedstawić dokumenty księgowe np. rachunek, faktura, w przypadku wolontariatu dokumentem będzie oświadczenie wolontariusza.

 

 1. Czy remont budynku może być wkładem własnym do projektu?

Odp. Wkład własny może być tylko finansowy lub niefinansowy, jeżeli w ramach projektu przewidziano działanie polegające na remoncie budynku to wkładem własnym mogą być finansowe nakłady poniesione na remont budynku (wkład finansowy) i/lub praca przy remoncie (osobowy wkład niefinansowy – wolontariat). Wkład własny musi zostać poniesiony w okresie realizacji projektu.

 

 1. Czy stowarzyszenie prowadzące szkołę i działające dłużej niż 18 m-cy może ubiegać się o dotację?

Odp. Takie stowarzyszanie może być tylko wnioskodawcą dla grupy nieformalnej.

 

 1. Czy grupa nieformalna, której członkowie prowadzą działalność gospodarczą może kupować usługi u tych osób?

Odp. projekt nie może służyć finansowaniu działalności gospodarczej członków grupy nieformalnej , w takim wypadku wydatki poniesione na podstawie dokumentów finansowych wystawionych przez członków grupy nieformalnej w ramach prowadzonych przez nich dzielności gospodarczych nie będą kwalifikowane.

 

 1. Czy potrzebne jest porozumienie/umowa miedzy grupą nieformalną a organizacją wnioskującą w jej imieniu?

Odp. na potrzeby składania wniosku nie ma takiej potrzeby

 

 1. Czy jedna osoba może być członkiem kilku grup nieformalnych składających wnioski?

Odp. Jest to dopuszczalne, natomiast zalecamy aby jedna osoba była członkiem tylko jednej grupy nieformalnej, nie będzie wtedy wątpliwości co do ilości wniosków składanych przez jedną grupę nieformalną.

 

 1. Czy wnioskodawca składający wniosek z grupą nieformalną może być jednocześnie partnerem projektu?

Odp. Tak

 

 1. Czy opłata za Internet będzie kosztem kwalifikowanym?

Odp. Tak pod warunkiem, że została poniesiona w okresie realizacji projektu i ujęta w budżecie projektu

 

 1. Czy dom pomocy społecznej może być wnioskodawcą w projekcie?

Odp. Dom pomocy społecznej nie ma osobowości prawnej nie może być więc wnioskodawcą, natomiast wnioskodawcą może być organ prowadzący dom pomocy społecznej pod warunkiem, ze spełnia kryteria organizacji pozarządowej i kryteria określone regulaminem.

 

 1. Czy centrum integracji społecznej może być wnioskodawcą?

Odp. CIS nie ma osobowości prawnej i nie może być wnioskodawcą

 

 1. Jaka jest różnica miedzy uczestnikiem a odbiorcą projektu?

Odp. uczestnik zaangażowany jest w realizację projektu lub jego części (np. wolontariusz, koordynator, uczestnik warsztatów) natomiast odbiorca korzysta tylko z rezultatów realizacji projektu (np. słuchacz koncertu, uczestnik wystawy malarskiej)

 

 1. Co wpisać we wniosku w przypadku gdy podmiot nie jest zarejestrowany w KRS?

Odp. W takim wypadku we wniosku należy zaznaczyć pole inny rejestr i podać nazwę tego rejestru oraz numer z rejestru (np. rejestr organizacji pozarządowych, uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych starostwa, rejestr związków wyznaniowych itp.). W przypadku organizacji które mają osobowość prawną a nie muszą być wpisywane do rejestrów należy zaznaczyć inny rejestr i w polach nazwa i numer rejestru wpisać „nie dotyczy”

 

 1. Czy kółko rolnicze które ma numer NIP i jest zarejestrowane w rejestrze kółek rolniczych ale nie jest zarejestrowane w KRS może ubiegać się o dotację?

Odp. Kółka rolnicze aby uzyskać osobowość prawną muszą być wpisane do KRS i tylko w takim wypadku mogą być wnioskodawcą w projekcie, w pozostałych przypadkach mogą ubiegać się o dotacje ale tylko jako grupa nieformalna.

 

 1. Czy grupa nieformalna musi prowadzić działania zgodne ze statutem organizacji wnioskującej w jej imieniu?

Odp. Działania grupy nieformalnej powinny być zgodne z zadaniami statutowymi wnioskodawcy.

 

 1. Czy jedna osoba może być osobą do kontaktu w kilku wnioskach?

Odp. jest to dopuszczalne natomiast sytuacja taka może sugerować, że osoba taka trudni się zawodowo pisaniem wniosków i ich realizacją co może zostać negatywnie ocenione przez ekspertów – projekty mają służyć wspieraniu inicjatyw oddolnych i młodych organizacji

 

 1. Czy prezes zarządu organizacji która składa wniosek z grupą nieformalną może być koordynatorem projektu?

Odp. Tak pod warunkiem że nie jest członkiem grupy nieformalnej.

 

 1. Czy w budżecie projektu muszą być ujęte koszty pośrednie?

Odp. co do zasady nie, natomiast projekty muszą być koordynowane i rozliczone, nie zaplanowanie takich kosztów w budżecie choćby w postaci wolontariatu może być negatywnie ocenione przez ekspertów

 

 1. Czy można złożyć jeszcze raz wniosek który uzyskał dofinansowanie w poprzednim konkursie np. aby kontynuować działania wcześniej realizowane?

Odp. jest to dopuszczalne

 

 1. Czy Wnioskodawcą może być Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych?

Odp. WZRKiOR może być wnioskodawcą jeżeli został wpisany do KRS i posiada siedzibę na terenie województwa lubelskiego

 

 1. Czy instytucje kultury mogą być wnioskodawcą?

Odp. instytucje kultury działające w formie państwowych lub samorządowych osób prawnych są zaliczane do jednostek sektora finansów publicznych, nie spełniają więc kryteriów organizacji pozarządowych i nie mogą być wnioskodawcą w konkursie

 

 1. Czy szkoła prowadzona przez stowarzyszenie może być wnioskodawcą?

Odp. szkoła nie ma osobowości prawnej nie może być więc wnioskodawcą, w takim wypadku wnioskodawcą może być natomiast stowarzyszenie prowadzące szkołę pod warunkiem, że spełnia pozostałe kryteria określone regulaminem

 

 1. Grupa nieformalna chciałby świadczyć nieodpłatne usługi doradcze w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii, czy w ramach projektu może zakupić niezbędny sprzęt np. laptop, projektor?

Odp. Co do zasady zakupy sprzętowe mogą być dokonywane tylko w ramach projektów na wzrost potencjału instytucjonalnego młodych organizacji. W przypadku grup nieformalnych realizujących działania ze sfery pożytku publicznego zakupy sprzętowe mogą być przewidziane w projekcie pod warunkiem że są niezbędne i racjonalne z punktu widzenia projektu oraz nie służą wsparciu wnioskodawcy. Zasadność i dopuszczalność sfinansowania danego wydatku oceniana jest przez ekspertów.